Aija Juhna

Aija JuhnaIndividuālā un grupu psihoterapeite privātpraksē

Izglītība psiholoģijā:
Psiholoģijas maģistre:„Master of Arts in Psychology of Excellence” maģistrantūra, Ludviga
Maksimiliāna Universitāte, Minhene, Vācija, 2003-2005.

Izglītība psihoterapijā:
Psihodinamisko grupu psihoterapeite, Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvija, 2006-2007, 2009-2010.

Izglītība sociālajās zinātnēs:
Sociālo zinātņu maģistre: Sabiedrības vadības maģistrantūra, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija, 1998-2000.
Augstākā profesionālā izglītība sociālajā darbā un sociālajā pedagoģijā, Vadības un sociālā darba augstskola „Attīstība”,Rīga, Latvija, 1993-1998.

Profesionālās darbības principi:

1.Psihoanalīze var kardināli stiprināt, kā arī pārsteidzoši mainīt ikvienu... kas atzīst iekšējo (psiholoģisko) un ārējo (dzīves kvalitātes) pārmaiņu vērtību, un gatavs(-va) veikt savas psiholoģiskās uzbūves analīzi.

2.Psihoanalīze ir vispārcilvēciska, bet katras personības psihoanalīze ir cita, unikāla-  izdzīvošanu stiprinoša un izdzīvošanas traucēkļus atmaskojoša.

3.Katra cilvēka psihes tapšana (apzinātā un neapzinātā saturs, šo daļu attiecības), ka arī notikumu un pārdzīvojumu cikls ir vienreizējs, bet cilvēka jūtu daba- universāla. Psihoanalīzes iespējas- izprast sevī unikālo un atrast kopīgo ar citiem, būt dzīvespriecīgai personībai, būt apmierinātam (-ai) ar savu psihisko un fizisko stāvokli, atrast savu īpašo vietu dzīvē, kā arī būt saistītam(-ai) ar pasauli. 

4.Psiholoģisko pārmaiņu dziļumu, nosaka personības izvēlētā psiholoģiskā darba intensitāte. Izvēle par labu 1-3 sesijām nedēļā, atbilst „psihoterapeitiskai situācijai”, savukārt, 4 sesiju izvēle, psihoanalītiķa vadībā, nodrošinās „psihoanalītisku situāciju”, kurā var notikt visdziļākā personības struktūru analīze, kā arī vissmalkākā neadaptīvo personības iezīmju apzināšanās un maiņa.

Pakalpojumi:
Individuāla psihoterapija
Grupu psihoterapija

Pakalpojumi psihosociālās rehabilitācijas institūcijām un to profesionāļiem:
Psihoanalītiski bāzētu* rehabilitācijas modeļu izstrāde starpdisciplinārām komandām 
Psihoanalitiski bāzētas komandas un individuālas supervīzijas
*Izmantojot psihoanalītiskās personības teorijas prakses un zinātnes nostādnes

Darba valodas: latviešu, krievu, angļu
Privātprakse: Rīgā, Dzirnavu 34a
Mājas lapa: www.psihologs-psihoterapeits.lv
E-mail: aija@psihologs-psihoterapeits.lv
Tel.mob.: 28620444 (lūgums, zvanīt ceturksni pirms pilnas stundas)